Console Labs S.A. informuje o dokonaniu przydziału akcji serii A sprzedawanych w ramach oferty publicznej. Oferta obejmowała łącznie 165 tys. akcji, a po decyzji Oferujących o ostatecznej ilości akcji oferowanych 115 tys. akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł każda, oferowanych przez dotychczasowych akcjonariuszy spółki. W wyniku przeprowadzonej Oferty Akcji subskrybowanych i w pełni opłaconych zostało 80.620 Akcji. Dnia 27 maja 2021 roku akcje przydzielono 168 inwestorom. Wartość złożonych zapisów wyniosła około 3,3 mln zł.