Oferta zakupu akcji Introl SA

Ilość akcji w zakupie: do 434 782 sztuk zdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela spółki Introl S.A.
Podmiot przyjmujący zapisy: Dom Maklerski BDM SA, ul. Stojałowskiego 27, 43-300 Bielsko-Biała
Cena zakupu jednej akcji wynosi: 2,30
Termin przymowania zapisu: 16 - 20.03.2020 r.

Pełny opis oferty

1. Przedmiot oferty

Przedmiotem niniejszej Oferty zakupu akcji („Oferta”) spółki Introl Spółka Akcyjna, KRS: 0000100575 (Spółka) jest nabycie do 434.782 (słownie: czterysta trzydzieści cztery tysiące siedemset osiemdziesiąt dwie) sztuki zdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela spółki Introl S.A. przez spółkę Introl S.A. z siedzibą w Katowicach, ul. Kościuszki 112, 40-519 Katowice („Oferent”). Oferent nabywa akcje własne w celu umorzenia, zgodnie z Uchwałą Nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach, podjętą w dniu 7 stycznia 2019 r. w sprawie nabycia akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia. Podstawę prawną do nabycia Akcji przez Oferenta stanowi art. 359 § 1 i art. 362 § 1 pkt 5 KSH oraz § 4 Statutu Spółki. Wysokość środków przeznaczonych na nabycie Akcji będzie nie większa niż 1.000.000 zł (słownie: jeden milion złotych), przy czym środki przeznaczone na nabycie Akcji będą pochodziły ze środków własnych Spółki. 434.782 (słownie: czterysta trzydzieści cztery tysiące siedemset osiemdziesiąt dwie) sztuki akcji Spółki (Akcje) na dzień ogłoszenia Oferty stanowią 1,66% kapitału zakładowego Spółki oraz 1,66% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Treść Oferty niezwłocznie po jej sporządzeniu zostanie podana przez Spółkę do publicznej wiadomości w drodze raportu bieżącego oraz będzie dostępna na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.introlsa.pl. Tekst niniejszej Oferty został w dniu jej ogłoszenia opublikowany przez Polską Agencję Prasową. Tekst Oferty jest również dostępny na stronie internetowej Domu Maklerskiego BDM S.A. (www.bdm.pl).
Dodatkowe informacje na temat procedury przyjmowania Ofert Sprzedaży w odpowiedzi na niniejszą Ofertę można uzyskać w Punktach Obsługi Klienta Domu Maklerskiego BDM S.A. wskazanych w Załączniku nr 1 do niniejszej Oferty.

2. Definicje

Akcje akcje na okaziciela wyemitowane przez Introl S.A. i będące przedmiotem obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oznaczone w KDPW kodem ISIN PLINTRL00013
Akcjonariusz podmiot posiadający Akcje
Bank Powierniczy bank powierniczy w rozumieniu art. 3 pkt 36 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi
Dom Maklerski Dom Maklerski BDM Spółka Akcyjna
KDPW Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.
Nierezydent osoby, podmioty, jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. prawo dewizowe
Obciążenie zastaw zwykły, skarbowy, rejestrowy lub finansowy, zajęcie w postępowaniu egzekucyjnym, opcję, prawo pierwokupu lub inne prawo pierwszeństwa albo jakiekolwiek inne prawo, obciążenie lub ograniczenie na rzecz osób trzecich o charakterze rzeczowym lub obligacyjnym (w tym także na podstawie statutu)
Oferta Sprzedaży oferta sprzedaży Akcji składana przez Akcjonariusza w odpowiedzi na Ofertę
Punkty Obsługi Klienta, POK Punkty Obsługi Klienta Domu Maklerskiego, w których wykonywane są czynności związane ze świadczeniem usług maklerskich, wymienione w Załączniku nr 1
Rezydent osoby, podmioty i jednostki organizacyjne w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. prawo dewizowe

3. Podmiot pośredniczący w przeprowadzeniu i rozliczeniu Oferty

Firma: Dom Maklerski BDM S.A.
Adres: ul. Stojałowskiego 27, 43-300 Bielsko-Biała
Telefon: (33) 81-28-440
Telefaks: (33) 81-28-441
Adres strony internetowej: www.bdm.pl
Adres poczty elektronicznej: bdm@bdm.pl

4. Cena zakupu Akcji

Oferowana cena zakupu akcji wynosi 2,30 zł (słownie: dwa złote i trzydzieści groszy) za jedną Akcję.

5. Harmonogram Oferty

Termin ogłoszenia Oferty: 11 marca 2020 r.
Termin rozpoczęcia przyjmowania Ofert Sprzedaży: 16 marca 2020 r.
Termin zakończenia przyjmowania Ofert Sprzedaży: 20 marca 2020 r.
Przewidywany dzień przeniesienia własności Akcji poza rynkiem regulowanym oraz rozliczenia transakcji nabycia Akcji Nabywanych za pośrednictwem KDPW: 27 marca 2020 r.
Oferent zastrzega sobie prawo do odstąpienia od przeprowadzenia Oferty zarówno przed jak i po jej rozpoczęciu, jak również do zmiany terminów wskazanych w niniejszej Ofercie. W przypadku odwołania Oferty lub zmiany terminów, stosowna informacja zostanie podana do publicznej wiadomości w formie, w jakiej Oferta została ogłoszona.

6. Podmioty uprawnione do sprzedaży Akcji w ramach Oferty

Podmiotami uprawnionymi do składania Ofert Sprzedaży w ramach Oferty są wszyscy Akcjonariusze posiadający akcje na okaziciela, tj. podmioty, na których rachunkach papierów wartościowych lub dla których na rachunkach papierów wartościowych są zapisane akcje na okaziciela Spółki w chwili przyjmowania Ofert Sprzedaży. Akcje Spółki, oferowane w ramach Ofert Sprzedaży, muszą być wolne od Obciążeń.

 

Jak złożyć zapis?

W zaistniałej sytuacji zagrożenia epidemiologicznego, w celu minimalizacji ryzyka szerzenia się COVID-19, DM BDM podjął decyzję, o ułatwieniu procedury zapisów w ofercie skupu akcji Introl SA poprzez minimalizację kontaktów osobistych.

Z dniem dzisiejszym, w związku ze stanem wyższej konieczności, rezygnujemy z obowiązku dostarczenia do DM BDM SA dokumentów w formie papierowej.

Mam dostęp do BDM onLine

 1. Zaloguj się do BDM onLine
 2. Wypełnij wniosek w menu Wnioski >> Rachunek maklerski >> Wezwanie - Introl - Zapis

Nie mam dostępu do BDM onLine

 1. Złóż w swoim domu maklerskim dyspozycję wystawienia instrukcji rozrachunkowej oraz wystawienia świadectwa depozytowego zał. 5. Uzyskaj w swoim domu maklerskim świadectwo depozytowe lub jego skan. DM BDM dopuszcza aby świadectwo zostało przesłane przez dom/biuro maklerskie akcjonariusza.
 2. Pobierz i podpisz dokumenty:

 3. Zeskanuj i wyślij dokumenty, o których mowa w punkcie 1 i 2 na email operacyjny @ bdm.pl.

  Skany na adres mailowy operacyjny @ bdm.pl mogą zostać dostarczone zarówno przez akcjonariusza, jak i przez dom maklerski w którym posiada on rachunek (to już jest w gestii ustaleń w relacji akcjonariusz - jego dom maklerski).

  Uwaga! W przypadku jeżeli formularze będą wypełnione błędnie, nieczytelnie lub niekompletnie zapis nie zostanie uwzględniony! Szczególną uwagę zwracamy na prawidłowe wypełnienie pola zawierającego nr konta KDPW, na którym zdeponowane są akcje (podpowiadamy, że nr konta KDPW jest wpisany na świadectwie depozytowym wystawionym przez dom maklerski prowadzący rachunek inwestycyjny).

  Jeżeli klient /dom maklerski przekaże dokumenty w formie skanu to w takim wypadku nie wysyła już do BDM oryginałów pocztą!

W razie wątpliwości prosimy o kontakt:

 1. w przypadku akcjonariuszy posiadających rachunek inwestycyjny w DM BDM SA ze swoim POK-iem;
 2. w przypadku pozostałych akcjonariuszy pod numerami telefonu dowolnego POK DM BDM.

Nota prawna

Niniejszy dokument nie stanowi wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji, o którym mowa w art. 73 i kolejnych ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 623, ze zm.) („Ustawa o Ofercie”). W szczególności, do niniejszego dokumentu nie mają zastosowania art. 77 oraz 79 Ustawy o Ofercie ani przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 września  2017 r. w sprawie wzorów wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, szczegółowego sposobu ich ogłaszania oraz warunków nabywania akcji w wyniku tych wezwań (Dz.U. z 2017 r., poz. 1748) („Rozporządzenie”). Niniejszy dokument nie stanowi również oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1145, ze zm.) („Kodeks Cywilny”). Niniejszy dokument nie stanowi oferty zakupu ani nie nakłania do sprzedaży jakichkolwiek papierów wartościowych w jakimkolwiek państwie, w którym składanie tego rodzaju oferty lub nakłanianie do sprzedaży papierów wartościowych byłoby niezgodne z prawem lub wymagałoby jakichkolwiek zezwoleń, powiadomień lub rejestracji. Niniejszy dokument nie stanowi porady inwestycyjnej, prawnej ani podatkowej. W sprawach związanych z niniejszym dokumentem, akcjonariusze powinni skorzystać z porady doradców inwestycyjnych, prawnych i podatkowych. Podmiot odpowiadający na niniejszy dokument ponosi wszelkie konsekwencje prawne, finansowe oraz podatkowe podejmowanych decyzji inwestycyjnych. Niniejsza oferta zostaje ogłoszona z uwagi na publiczny status spółki Introl Spółka Akcyjna oraz w celu zapewnienia równego traktowania jej Akcjonariuszy.