Oferta zakupu akcji Lentex SA

Niniejszy dokument nie stanowi wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji, o którym mowa w art.73 i kolejnych ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 623, ze zm.) („Ustawa o Ofercie”). W szczególności, do niniejszego dokumentu nie mają zastosowania art. 77 oraz 79 Ustawy o Ofercie, ani przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 września 2017 r. w sprawie wzorów wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, szczegółowego sposobu ich ogłaszania oraz warunków nabywania akcji w wyniku tych wezwań (Dz.U. z 2017 r., poz. 1748) („Rozporządzenie”). Niniejszy dokument nie stanowi również oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1025 ze zm.) („Kodeks Cywilny”). Niniejszy dokument nie stanowi oferty zakupu ani nie nakłania do sprzedaży jakichkolwiek papierów wartościowych w jakimkolwiek państwie, w którym składanie tego rodzaju oferty lub nakłanianie do sprzedaży papierów wartościowych byłoby niezgodne z prawem lub wymagałoby jakichkolwiek zezwoleń, powiadomień lub rejestracji. Niniejszy dokument nie stanowi porady inwestycyjnej, prawnej ani podatkowej. W sprawach związanych z niniejszym dokumentem, akcjonariusze powinni skorzystać z porady doradców inwestycyjnych, prawnych i podatkowych. Podmiot odpowiadający na niniejszy dokument ponosi wszelkie konsekwencje prawne, finansowe oraz podatkowe podejmowanych decyzji inwestycyjnych. Niniejsza oferta zostaje ogłoszona z uwagi na publiczny status spółki Lentex Spółka Akcyjna oraz w celu zapewnienia równego traktowania jej Akcjonariuszy.

1. Przedmiot oferty
Przedmiotem niniejszej Oferty zakupu akcji („Oferta”) spółki Lentex Spółka Akcyjna, KRS: 0000077520 (Spółka) jest nabycie do 2.442.918 (słownie: dwa miliony czterysta czterdzieści dwa tysiące dziewięćset osiemnaście) sztuk zdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela spółki Lentex S.A. przez spółkę Lentex S.A. z siedzibą w Lublińcu, ul. Powstańców Śląskich 54, 42-700 Lubliniec („Oferent”). Oferent nabywa akcje własne w celu umorzenia, zgodnie z Uchwałą Nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lentex S.A. z siedzibą w Lublińcu w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych "Lentex" S.A., podjętą w dniu 23 maja 2018 r. Podstawę prawną do nabycia Akcji przez Oferenta stanowi art. 362 § 1 pkt 8 KSH. Wysokość środków przeznaczonych na nabycie Akcji będzie nie większa niż 25.650.639,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów sześćset pięćdziesiąt tysięcy sześćset trzydzieści dziewięć złotych), przy czym środki przeznaczone na nabycie Akcji będą pochodziły ze środków własnych Spółki. 2.442.918 (słownie: dwa miliony czterysta czterdzieści dwa tysiące dziewięćset osiemnaście) sztuk akcji Spółki (Akcje) na dzień ogłoszenia Oferty stanowi nie więcej niż 5,00% kapitału zakładowego Spółki oraz nie więcej niż 5,00% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Tekst Oferty został w dniu jej ogłoszenia opublikowany przez Polską Agencję Prasową oraz podany przez Spółkę do publicznej wiadomości w drodze raportu bieżącego. Tekst Oferty jest również dostępny na stronie internetowej Spółki (www.lentex.pl) oraz Domu Maklerskiego BDM S.A. (www.bdm.pl).
Dodatkowe informacje na temat procedury przyjmowania Ofert Sprzedaży w odpowiedzi na Ofertę można uzyskać w Punktach Obsługi Klienta Domu Maklerskiego BDM S.A. wskazanych w Załączniku nr 1 do Oferty.

2. Definicje
Akcje akcje na okaziciela wyemitowane przez Lentex S.A. i będące przedmiotem obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oznaczone w KDPW kodem ISIN PLLENTX00010
Akcjonariusz podmiot posiadający Akcje
Bank Powierniczy bank powierniczy w rozumieniu art. 3 pkt 36 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi
Dom Maklerski Dom Maklerski BDM Spółka Akcyjna
KDPW Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.
Nierezydent osoby, podmioty, jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. prawo dewizowe
Obciążenie zastaw zwykły, skarbowy, rejestrowy lub finansowy, zajęcie w postępowaniu egzekucyjnym, opcję, prawo pierwokupu lub inne prawo pierwszeństwa albo jakiekolwiek inne prawo, obciążenie lub ograniczenie na rzecz osób trzecich o charakterze rzeczowym lub obligacyjnym (w tym także na podstawie statutu)
Oferta Sprzedaży oferta sprzedaży Akcji składana przez Akcjonariusza w
odpowiedzi na Ofertę
Punkty Obsługi Klienta, POK Punkty Obsługi Klienta Domu Maklerskiego, w których
wykonywane są czynności związane ze świadczeniem usług
maklerskich, wymienione w Załączniku nr 1
Rezydent osoby, podmioty i jednostki organizacyjne w rozumieniu art. 2 ust.
1 pkt 1 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. prawo dewizowe


3. Podmiot pośredniczący w przeprowadzeniu i rozliczeniu Oferty
Firma: Dom Maklerski BDM S.A.
Adres: ul. Stojałowskiego 27, 43-300 Bielsko-Biała
Telefon: (33) 81-28-440
Telefaks: (33) 81-28-441
Adres strony internetowej: www.bdm.pl
Adres poczty elektronicznej: bdm@bdm.pl


4. Cena zakupu Akcji
Oferowana cena zakupu akcji wynosi 10,50 zł (słownie: dziesięć złotych i pięćdziesiąt groszy) za jedną
Akcję.


5. Harmonogram Oferty
Termin ogłoszenia Oferty: 23 maja 2019 r.
Termin rozpoczęcia przyjmowania Ofert Sprzedaży: 27 maja 2019 r.
Termin zakończenia przyjmowania Ofert Sprzedaży: 03 czerwca 2019 r.
Przewidywany dzień przeniesienia własności Akcji poza rynkiem regulowanym oraz rozliczenia transakcji
nabycia Akcji Nabywanych za pośrednictwem KDPW: 07 czerwca 2019 r.
Oferent zastrzega sobie prawo do odstąpienia od przeprowadzenia Oferty zarówno przed jak i po jej
rozpoczęciu, jak również do zmiany terminów wskazanych w Ofercie. W przypadku odwołania Oferty lub
zmiany terminów, stosowna informacja zostanie podana do publicznej wiadomości w formie , w jakiej
Oferta została ogłoszona.


6. Podmioty uprawnione do sprzedaży Akcji w ramach Oferty
Podmiotami uprawnionymi do składania Ofert Sprzedaży w ramach Oferty są wszyscy Akcjonariusze
posiadający akcje na okaziciela, tj. podmioty, na których rachunkach papierów wartościowych lub dla których na
rachunkach papierów wartościowych są zapisane akcje na okaziciela Spółki w chwili przyjmowania Ofert
Sprzedaży. Akcje Spółki, oferowane w ramach Ofert Sprzedaży, muszą być wolne od Obciążeń.


7. Procedura składania Ofert Sprzedaży
Akcjonariusze uprawnieni do sprzedaży Akcji w ramach Oferty mogą składać Oferty Sprzedaży w POK
Domu Maklerskiego wymienionych w Załączniku nr 1 do Oferty, w okresie trwania Oferty, w dni robocze
od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy POK.
Akcjonariusze zamierzający złożyć Ofertę Sprzedaży powinni:
a) złożyć w podmiocie prowadzącym ich rachunek papierów wartościowych, na którym zdeponowane
są Akcje dyspozycję blokady Akcji wraz z nieodwołalną dyspozycją wystawienia instrukcji
rozliczeniowej na rzecz Oferenta zgodnie z warunkami Oferty oraz uzyskać świadectwo depozytowe
potwierdzające dokonanie wyżej wymienionych czynności;
b) złożyć w jednym z POK wymienionych w Załączniku nr 1:
(i) oryginał świadectwa depozytowego, o którym mowa w pkt. a,
(ii) wypełniony w trzech egzemplarzach formularz Oferty Sprzedaży .
(Wzory w/w dokumentów są dostępne w POK oraz na stronie www.bdm.pl).
Blokada Akcji obowiązuje do dnia rozliczenia nabycia Akcji albo do dnia odwołania Oferty przez
Oferenta.
Osoby fizyczne, Składające Ofertę Sprzedaży, powinny przedstawić dokument tożsamości (dowód
osobisty lub paszport).
Osoby fizyczne reprezentujące osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości
prawnej, powinny ponadto przedstawić aktualny wypis z odpowiedniego rejestru oraz dokument
potwierdzający umocowanie do złożenia zapisu, jeżeli nie wynika ono z przedstawionego wypisu z
rejestru.
Osoby fizyczne reprezentujące osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości
prawnej mające siedzibę za granicą, powinny przedstawić aktualny wypis z odpowiedniego rejestru lub inny dokument urzędowy zawierający podstawowe dane o Akcjonariuszu, z którego wynika jego status prawny, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji. Jeżeli przepisy prawa lub umowy międzynarodowe, których stroną jest Rzeczypospolita Polska nie stanowią inaczej, przedstawiane dokumenty powinny zostać opatrzone apostille lub uwierzytelnione przez polskie przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny i przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego w Polsce.
W przypadku składania Oferty Sprzedaży za pośrednictwem pełnomocnika, Akcjonariusz powinien zapoznać się z postanowieniami pkt 8 w zakresie działania za pośrednictwem pełnomocnika.
W celu ujednolicenia dokumentów potrzebnych do złożenia Oferty Sprzedaży, komplet formularzy będzie dostępny w każdym POK wymienionym w Załączniku nr 1, a także zostanie przesłany do podmiotów prowadzących rachunki papierów wartościowych – uczestników KDPW.
Każda ze składanych przez Akcjonariusza Ofert Sprzedaży powinna opiewać na liczbę Akcji Spółki wskazaną na świadectwie depozytowym załączonym do Oferty Sprzedaży. W przypadku, gdy liczba Akcji, wskazana w Ofercie Sprzedaży nie znajdzie w pełni pokrycia w załączonym świadectwie depozytowym, taka Oferta Sprzedaży nie zostanie przyjęta.
Akcjonariusze mogą w trakcie okresu przyjmowania Ofert Sprzedaży składać dowolną liczbę Ofert Sprzedaży.
Złożenie Oferty Sprzedaży musi być bezwarunkowe i nieodwołalne, nie może zawierać jakichkolwiek zastrzeżeń oraz wiąże osobę składającą do czasu rozliczenia nabycia Akcji albo do dnia odwołania Oferty przez Oferenta. Wszelkie konsekwencje, z nieważnością Oferty Sprzedaży włącznie, wynikające ze złożenia Oferty Sprzedaży niezgodnie z Ofertą ponosi Akcjonariusz.
Oferent oraz Dom Maklerski nie ponoszą odpowiedzialności za niezrealizowanie Ofert Sprzedaży Akcji, które Dom Maklerski otrzyma przed rozpoczęciem lub po upływie terminu przyjmowania Ofert Sprzedaży Akcji, jak również Ofert Sprzedaży złożonych w nieprawidłowy sposób lub nieczytelnych albo do których nie załączono odpowiednich dokumentów.

8. Działanie za pośrednictwem pełnomocnika
Złożenie zapisu na sprzedaż Akcji przez pełnomocnika jest możliwe na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego w formie pisemnej i poświadczonego przez pracownika Domu Maklerskiego lub podmiotu, który wystawił świadectwo depozytowe, lub sporządzonego w formie aktu notarialnego albo z podpisem poświadczonym notarialnie.
Jeżeli przepisy prawa lub umowy międzynarodowe, których stroną jest Rzeczypospolita Polska nie stanowią inaczej, pełnomocnictwo udzielane za granicą powinno zostać poświadczone przez notariusza i opatrzone apostille lub uwierzytelnione przez polskie przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny i przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego w Polsce.
Pełnomocnictwo powinno zawierać dane dotyczące osoby pełnomocnika i mocodawcy oraz upoważniać do dokonania czynności wymienionych na wzorze Pełnomocnictwa (wzór dokumentu jest dostępny w POK oraz na stronie www.bdm.pl).
W przypadku gdy pełnomocnictwo zostanie udzielone osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej osoba składająca Ofertę Sprzedaży poza dokumentem pełnomocnictwa oraz dokumentami wymienionymi w pkt 7 zobowiązana jest przedstawić:
a) aktualny wypis z odpowiedniego rejestru oraz umocowanie do złożenia zapisu jeżeli nie wynika ono z przedstawionego wypisu z rejestru lub
b) w przypadku podmiotów mających siedzibę za granicą - aktualny wypis z odpowiedniego rejestru lub inny dokument urzędowy zawierający podstawowe dane o Pełnomocniku, z którego wynika jego status prawny, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji, opatrzony - jeżeli przepisy prawa lub umowy międzynarodowe, których stroną jest Rzeczypospolita Polska nie stanowią inaczej - apostille lub uwierzytelniony przez polskie przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny i przetłumaczony na język polski przez tłumacza przysięgłego w Polsce.
Banki Powiernicze składające zapisy w imieniu swoich klientów mogą zamiast pełnomocnictwa złożyć oświadczenie potwierdzające fakt posiadania odpowiedniego umocowania oraz instrukcji do złożenia zapisu na sprzedaż Akcji (wzór dokumentu jest dostępny w POK oraz na stronie www.bdm.pl).

9. Nabywanie Akcji
W ramach Oferty Oferent nabędzie nie więcej niż 2.442.918 (słownie: dwa miliony czterysta czterdzieści dwa tysiące dziewięćset osiemnaście) Akcji posiadanych przez Akcjonariuszy, którzy w terminie przyjmowania Ofert Sprzedaży złożą Oferty Sprzedaży. Akcjonariusz może złożyć Ofertę Sprzedaży na więcej akcji niż 2.442.918 (słownie: dwa miliony czterysta czterdzieści dwa tysiące dziewięćset osiemnaście) sztuk Akcji.
W przypadku, gdy łączna liczba Akcji objętych wszystkimi Ofertami Sprzedaży złożonymi w terminie przyjmowania ofert nie będzie wyższa niż 2.442.918 (słownie: dwa miliony czterysta czterdzieści dwa tysiące dziewięćset osiemnaście), Oferent zakupi wszystkie Akcje objęte Ofertami Sprzedaży.
W przypadku, w którym liczba Akcji wynikająca z prawidłowo złożonych Ofert Sprzedaży w odpowiedzi na zaproszenie Spółki będzie wyższa niż maksymalna liczba Akcji, którą zamierza nabyć Oferent, Oferty Sprzedaży złożone przez Akcjonariuszy będą podlegały proporcjonalnej redukcji. W takim wypadku liczba Akcji wynikająca z Ofert Sprzedaży będzie zaokrąglana w dół, do liczby całkowitej. W przypadku, gdy po przeprowadzeniu proporcjonalnej redukcji pozostaną ułamkowe liczby Akcji, Akcje te będą nabywane kolejno, po jednej, począwszy od Ofert Sprzedaży opiewających na największą liczbę Akcji do Ofert Sprzedaży opiewających na najmniejszą liczbę Akcji, aż do całkowitego przydzielenia Oferentowi Akcji. W przypadku, gdy po przeprowadzeniu powyższych czynności pozostaną Akcje, które nie zostały nabyte przez Oferenta, Akcje te zostaną nabyte przez Oferenta od Akcjonariuszy w drodze losowania, aż do całkowitego przydzielenia Oferentowi Akcji. Ułamkowe części Akcji nie będą nabywane.
Oferent zaakceptuje wyłącznie Oferty Sprzedaży złożone w formie i treści zgodnej z niniejszymi warunkami Oferty. W szczególności nie zostaną zaakceptowane Oferty Sprzedaży niezłożone na formularzu, Oferty Sprzedaży złożone na niewłaściwie wypełnionym formularzu lub Oferty Sprzedaży, do których nie dołączono lub dołączono błędnie sporządzone świadectwo depozytowe potwierdzające dokonanie blokady Akcji i wydanie nieodwołalnej dyspozycji wystawienia instrukcji rozliczeniowej.
Akcje zostaną nabyte przez Oferenta poprzez przeniesienie własności Akcji poza rynkiem regulowanym od Akcjonariuszy, którzy złożą prawidłowe Oferty Sprzedaży Akcji (po uwzględnieniu ewentualnej redukcji zgodnie z powyższymi postanowieniami Oferty).
Przeniesienie własności Akcji zostanie rozliczone w ramach systemu depozytowo-rozliczeniowego KDPW na podstawie instrukcji rozliczeniowych. Podmiotem pośredniczącym w rozliczeniu, w zakresie transferu Akcji i rozliczenia pieniężnego, jest Dom Maklerski.


10. Zapłata Ceny Zakupu
Wszystkie nabyte Akcje w liczbie ustalonej zgodnie z zasadami określonymi w pkt 9 powyżej, zostaną opłacone przez Oferenta gotówką. Kwota stanowiąca iloczyn ostatecznej liczby Akcji, które zostaną nabyte od poszczególnych Akcjonariuszy w ramach Oferty oraz ceny zakupu zostanie przekazana na rachunek podmiotu prowadzącego działalność maklerską wystawiającego instrukcję rozliczeniową zbiorczo dla wszystkich Akcjonariuszy posiadających rachunek papierów wartościowych w tym podmiocie. Na potrzeby rozliczenia transakcji nabycia Akcji Spółki w ramach Oferty, Oferent ustanowił zabezpieczenie w kwocie odpowiadającej wartości Akcji, objętych Ofertą, w postaci blokady środków pieniężnych na rachunku inwestycyjnym Oferenta prowadzonym przez Dom Maklerski.
Zwraca się szczególną uwagę na to, że podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych Akcjonariuszy, na których zapisane są Akcje, mogą pobierać prowizje lub opłaty za przeniesienie Akcji na rzecz Oferenta tytułem sprzedaży, jak również z tytułu innych czynności dokonywanych przez te podmioty w związku ze sprzedażą Akcji na rzecz Oferenta (np. za wystawienie świadectwa depozytowego, ustanowienie blokady akcji, etc.) stosownie do zasad i procedur obowiązujących w danym podmiocie oraz umowy o świadczenie usług zawartej pomiędzy danym podmiotem a Akcjonariuszem. Akcjonariusze zamierzający złożyć Ofertę Sprzedaży Akcji powinni kontaktować się we własnym zakresie z podmiotem prowadzącym rachunek papierów wartościowych Akcjonariusza w celu ustalenia wysokości opłat lub prowizji pobieranych z tytułu realizacji czynności, o których mowa w Ofercie. Powyższe koszty Akcjonariusz ponosi we własnym zakresie. Dom Maklerski nie będzie pobierał żadnych opłat ani prowizji od osób zgłaszających się w odpowiedzi na Ofertę, w związku ze złożeniem przez nie Oferty Sprzedaży Akcji. Dom Maklerski będzie pobierał prowizję od zrealizowanych przez jego klientów transakcji sprzedaży Akcji zgodnie z obowiązującymi tabelami opłat i prowizji.


11. Opodatkowanie
Należy wskazać, że sprzedaż Akcji na rzecz Oferenta może skutkować konsekwencjami podatkowymi dla Akcjonariuszy. Z tych względów wszystkim Akcjonariuszom zaleca się skorzystanie w indywidualnych przypadkach z porad doradców podatkowych, finansowych i prawnych lub uzyskanie oficjalnego stanowiska odpowiednich organów administracyjnych właściwych w tym zakresie.