Przymusowy wykup akcji spółki PartnerBud S.A.

W dniu 26 lutego 2021 r. nastąpił Dzień Wykupu akcji PartnerBud S.A. w upadłości, w ramach procedury przymusowego wykupu akcji, ogłoszonej w dniu 19 lutego 2021 r. W ramach przedmiotowej procedury, do Domu Maklerskiego BDM S.A. (BDM), nie zgłosił się posiadacz 155 niezdematerializowanych akcji serii A spółki PartnerBud S.A. w upadłości. Przedmiotowe akcje zostały przymusowo wykupione a kwota z tego tytułu, tj. 167,40 zł, została zablokowana na rachunku BDM do dnia 31.12.2021 r.

Jeżeli posiadacz w/w akcji nie zgłosi się do BDM w terminie do dnia 31.12.2021 r., przedmiotowa kwota zostanie złożona do depozytu sądowego.