Oferta zakupu akcji Stalprodukt S.A

Podmiot pośredniczący w ofercie: Dom Maklerski BDM SA, ul. Stojałowskiego 27, 43-300 Bielsko-Biała
Zapisy przyjmowane są w biurze, w którym zdeponowane są papiery wartościowe spółki Stalprodukt S.A.

Ilość akcji w zakupie: 200.000 sztuk akcji imiennych serii A, B i E spółki Stalprodukt S.A.
Cena zakupu jednej akcji wynosi: 250 zł
Termin przymowania zapisu: 12 - 23.09.2022 r.