Oświadczenie DM BDM w sprawie spółki Gravier

W związku z licznymi zapytaniami interesantów Dom Maklerski BDM S.A. informuje, iż zawarł ze spółką GRAVIER INVESTMENT ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie (dalej: GRAVIER) umowę o prowadzenie rejestru akcjonariuszy, który to rejestr prowadzony jest na podstawie art. 328(1) i następnych Kodeksu spółek handlowych. Przedmiotowa umowa ma charakter obligatoryjny dla spółek akcyjnych i prostych spółek akcyjnych i polega na technicznym rejestrowaniu akcjonariuszy tychże spółek.
Dom Maklerski BDM S.A. nie świadczy dla GRAVIER żadnych innych usług, w tym usług doradztwa czy też pośrednictwa w transakcjach na akcjach GRAVIER.
Dom Maklerski BDM S.A. nie skupuje ani nie pośredniczy w żadnym skupie akcji GRAVIER.