W dniu dzisiejszym nastąpiła publikacja Prospektu Emisyjnego VI Programu Obligacji Kruk S.A.