RODO

Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych - RODO

Na mocy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: Rozporządzenie RODO) oraz w zgodzie z krajowymi regulacjami dot. prawa z zakresu ochrony danych osobowych Dom Maklerski BDM Spółka Akcyjna (dalej BDM) informuje, że osobom pozostającym w stosunku prawnym z BDM przysługują określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez BDM ich danych osobowych.

Pobierz:

KIEDY BDM PRZETWARZA DANE OSOBOWE

BDM, zgodnie z Art. 6 Rozporządzenia RODO, przetwarza dane osobowe, w przypadku gdy spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:

 1. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
 2. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
 3. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
 4. przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej;
 5. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
 6. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa
  i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

Dom Maklerski BDM S.A. (dalej: BDM) informuje, iż osoby przekazujące BDM dane osobowe osób fizycznych w jakiejkolwiek formie (tradycyjnej i/lub elektronicznej) muszą być świadome, iż BDM będzie przetwarzał te dane w celu poprawnej i rzetelnej realizacji celu w jakim zostały przekazane, stosując wobec nich „Zasady przetwarzania danych osobowych w DM BDM S.A.”.

ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem danych osobowych jest Dom Maklerski BDM Spółka Akcyjna, ul. Stojałowskiego 27, 43-300 Bielsko-Biała, Polska, Telefon: (33) 812-84-40, www.bdm.pl

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

W BDM funkcjonuje Inspektor Ochrony Danych (dalej: IOD). Kontakt w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych jest możliwy za pośrednictwem korespondencji elektronicznej na adres e-mail:

Stosowną korespondencję można kierować również w formie tradycyjnej na adres Administratora danych, z dopiskiem "IODO-BDM".

Dane kontaktowe IOD są również dostępne na stronie www.bdm.pl oraz w Punktach Obsługi Klienta BDM.

CEL PRZETWARZANIA DANYCH W BDM

BDM przetwarza dane osobowe w następujących celach:

 1. podjęcia na żądanie osoby, której dane dotyczą działań zmierzających do zawarcia umowy z BDM (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia RODO);

 2. realizacji zawartej z BDM umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia RODO);

 3. realizacji zawartej z BDM umowy przez osobę, której dane dotyczą jako pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez mocodawcę, będącego stroną umowy z BDM (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia RODO);

 4. realizacji zawartej z BDM umowy przez osobę, której dane dotyczą jako osoby uprawnionej, o której mowa w Ustawie o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 1776 z późn. zm.), (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia RODO);

 5. realizacji zawartej z BDM umowy przez osobę, której dane dotyczą jako reprezentanta jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej lub osoby prawnej, będącej stroną umowy zawartej z BDM (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia RODO);

 6. wypełniania obowiązków prawnych ciążących na BDM w związku z prowadzeniem działalności i realizacją zawartych umów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia RODO);
 7. marketingu i promocji, produktów i usług oferowanych przez BDM (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO);
 8. wewnętrznych celów administracyjnych BDM, w tym statystyki i raportowania wewnętrznego BDM (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia RODO).

ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH OSOBOWYCH

Źródłem pochodzenia danych osobowych osób fizycznych wskazanych wyżej w punktach 3, 4 i 5 z są osoby fizyczne, jednostki organizacyjne lub osoby prawne będące stronami umów zawieranych z BDM.

UDOSTĘPNIANIE DANYCH INNYM ODBIORCOM

W związku z przetwarzaniem danych wskazanych w punkcie „CEL PRZETWARZANIA DANYCH W BDM”, dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom danych osobowych. Odbiorcami danych mogą być w szczególności:

 1. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowy SA;
 2. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA;
 3. Komisja Nadzoru Finansowego;
 4. instytucje administracji państwowej i inne podmioty upoważnione przez osobę, której dane dotyczą do odbioru danych osobowych na podstawie stosownych przepisów prawa lub uprawnień;
 5. podmioty z grupy BDM lub inne instytucje finansowe (pod warunkiem wyrażenia właściwej zgody).

CZAS PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ BDM

Dane osobowe są przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w punkcie „CEL PRZETWARZANIA DANYCH W BDM” celów przetwarzania, tj.:

 1. w zakresie realizacji zawartej przez osobę, której dane dotyczą umowy, przez okres do czasu zakończenia jej realizacji, po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń;
 2. w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na BDM w związku z prowadzeniem działalności i realizacją zawartych umów, przez okres do czasu wypełnienia tych obowiązków przez BDM;
 3. w zakresie marketingu i promocji produktów i usług oferowanych przez BDM, przez okres do czasu wycofania przez osobę, której dane dotyczą zgody na takie przetwarzanie;
 4. w zakresie wewnętrznych celów administracyjnych, przez okres do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów BDM stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez osobę, której dane dotyczą sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA

 1. W związku z przetwarzaniem przez BDM danych osobowych przysługuje osobom, których dane dotyczą:
  1. prawo dostępu do swoich danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia RODO;
  2. prawo do sprostowania swoich danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia RODO;
  3. prawo do usunięcia danych na podstawie art. 17 Rozporządzenia RODO;
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia RODO;
  5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia RODO;
  6. prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 Rozporządzenia RODO.
 2. W przypadkach, w których przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) Rozporządzenia RODO, tj. zgody na przetwarzanie danych osobowych przysługuje osobie, której dane dotyczą prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie.
 3. W przypadkach uznania, że przetwarzanie przez BDM danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia RODO, osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, a od 25 maja 2018 r. do organu będącego jego prawnym następcą.

ODMOWA PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

W zakresie, w jakim przetwarzanie danych następuje w celu zawarcia i realizacji umowy z BDM, podanie danych przez  osobę, której dane dotyczą jest warunkiem zawarcia tej umowy. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia i realizacji umowy z BDM.

ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI I PROFILOWANIE

W przypadku, kiedy osobę, której dane dotyczą łączy z BDM umowa lub w przypadku podjęcia na żądanie osoby, której dane dotyczą działań zmierzających do zawarcia umowy z BDM, przetwarzanie danych osobowych może odbywać się w sposób zautomatyzowany, co może wiązać się ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, w tym z profilowaniem. Dotyczy to w szczególności poniższych przypadków:

 1. dokonywania oceny ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, gdzie ocena ta dokonywana jest na podstawie danych zadeklarowanych w dokumentach przedstawionych przy złożeniu dyspozycji lub zlecenia przeprowadzenia transakcji albo przy zawieraniu umowy, w oparciu o ustalone kryteria (ekonomiczne, geograficzne, przedmiotowe, behawioralne);
 2. badanie odpowiedniości usługi lub profilu Klienta w przypadku umowy o zarządzanie portfelem instrumentów finansowych i doradztwa inwestycyjnego, gdzie ocena dokonywana jest na podstawie odpowiedzi Klienta na pytania zawarte w ankietach związanych z daną usługa maklerską;
 3. przyporządkowanie dla Klienta rynków docelowych, które dokonywane jest na podstawie odpowiedzi Klienta na pytania zawarte
  w ankiecie lub na podstawie historii transakcji dokonanych przez Klienta w przeszłości;
 4. ustalenie rezydencji podatkowej Klienta na podstawie ustawodawstwa CRS 1 oraz FATCA 2, które dokonywane jest na podstawie oświadczeń Klienta lub przesłanek wskazanych w dokumentacji Klienta posiadanej przez BDM.

1 CRS (ang. Common Reporting Standard) - standard automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania. Wymaga zgłaszania oraz gromadzenia informacji dotyczących rezydencji podatkowej klientów obowiązujący instytucje finansowe na całym świecie. Celem CRS jest ochrona integralności systemów podatkowych oraz walka z unikaniem opodatkowania.
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami.


2 FATCA (ang. Foreign Account Tax Compliance Act) - regulacja Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej dotycząca ujawniania informacji o rachunkach zagranicznych dla celów wypełnienia obowiązków podatkowych w USA. Celem FATCA jest zapewnienie, aby osoby fizyczne oraz podmioty posiadające obowiązek podatkowy wobec USA wywiązywały się z niego również z tytułu aktywów posiadanych poza USA.
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA.

MIFID

MIFID (z ang. Markets in Financial Instruments Directive) to dyrektywa unijna regulująca kwestię świadczenia usług finansowych w krajach Unii Europejskiej, w tym w Polsce. Dyrektywa ta powstała, w celu stworzenia jednolitych zasad funkcjonowania rynków finansowych w całej Unii Europejskiej. Podstawowym celem MiFID jest zapewnienie:

 • odpowiedniego poziomu ochrony inwestycyjnej Klientów,
 • uczciwej konkurencji w sektorze finansowym,
 • gwarantowanie przejrzystości działania firm inwestycyjnych i banków na rynkach instrumentów finansowych w Unii Europejskiej.

W Polsce kwestie MIFID zostały uregulowane w następujących ustawach:

 • Ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowym,
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych i organizacyjnych dla firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, i banków powierniczych,
 • Rozporządzenie z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz banków powierniczych

Od dnia 03.01.2018 r. BDM jest obowiązany przestrzegać przepisów wydanych na podstawie Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniającej dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE to jest Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy.

Nowe przepisy nakładą na podmioty rynku finansowego nowe obowiązki albo bardziej szczegółowo określają kwestie dotyczące:

 • nowych zasad komunikacji z klientem,
 • wymogów informacyjnych wobec klienta,
 • badania i oceny wiedzy oraz doświadczenia Klienta,
 • większej przejrzystości ujawniania informacji o kosztach,
 • zasad przyjmowania i przekazywania „zachęt”.

Klasyfikacja klienta wg MIFID:

 • Uprawnieni kontrahenci to klienci posiadający rozległą wiedzę na temat rynków i produktów finansowych (np. banki, domy maklerskie, fundusze inwestycyjne, instytucje finansowe). Uprawnieni kontrahenci korzystają z najniższego poziomu ochrony.
 • Klienci profesjonalni to klienci posiadają odpowiednią wiedzę i doświadczenie, które pozwalają na prawidłową ocenę ryzyka związanego z podejmowanymi decyzjami inwestycyjnymi. Klienci profesjonalni korzystają z mniejszej ochrony niż klienci detaliczni.
 • Klienci detaliczni to klienci, którzy nie należą do grupy klientów profesjonalnych lub uprawnionych kontrahentów. Klienci detaliczni korzystają z najwyższego poziomu ochrony.

Dyrektywa MIFID dopuszcza prawo klienta do złożenia wniosku o zmianę przyznanej kategorii. np. przyznanie klientowi detalicznemu statusu klienta profesjonalnego (wtedy klient podlegałby mniejszemu poziomowi ochrony). Dom Maklerski BDM S.A rozpatrując taki wniosek bierze pod uwagę, czy spełnione są warunki określone w przepisach prawa, w tym § 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz banków powierniczych.

Ponadto Dyrektywa MIFID nakłada na firmy inwestycyjne obowiązek ustalenia zasad postępowania w przypadku powstania konfliktu interesów. Regulacje Domu Maklerskiego BDM S.A określające te zasady zostały dołączone w tym serwisie.

CRS

CRS (ang. Common Reporting Standard) to przepisy zobowiązujące instytucje finansowe do gromadzenia informacji dotyczących rezydencji podatkowej klientów oraz do zgłaszania organom administracji skarbowej informacji o rachunkach prowadzonych na rzecz klientów, będących rezydentami innych państw. Celem tych przepisów jest przeciwdziałanie zjawisku unikania opodatkowania.

W Polsce CRS został wprowadzony Ustawą z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (Dz. U. z 2017 poz. 648)-dalej Ustawa.

W związku z przepisami CRS istnieją obowiązki zarówno po stronie instytucji finansowej jak również jej klientów.

Począwszy od maja 2017 roku klienci mają obowiązek złożenia BDM oświadczeń dotyczących ich rezydencji podatkowych. W uzasadnionych przypadkach BDM ma prawo występować z żądaniem złożenia oświadczeń przez dotychczasowych klientów.

Zgodnie z Art. 34. 1. Ustawy informacja zgłaszana organom administracji skarbowej o rachunkach raportowanych zawiera:

 1. imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia w przypadku osoby fizycznej, nazwę, adres, państwo lub państwa rezydencji oraz TIN osoby raportowanej będącej posiadaczem rachunku;
 2. numer rachunku lub jego funkcjonalny odpowiednik w przypadku braku takiego numeru;
 3. nazwę i adres raportującej instytucji finansowej oraz TIN, o ile go posiada;
 4. saldo rachunku lub wartość, a w przypadku pieniężnej umowy ubezpieczenia lub umowy renty - wartość pieniężną lub wartość wykupu, ustalone na koniec roku kalendarzowego, za który informacja jest przekazywana, albo informację o zamknięciu rachunku, jeżeli został zamknięty w ciągu roku kalendarzowego, za który informacja jest przekazywana;
 5. w przypadku rachunku powierniczego:
  • łączną kwotę brutto odsetek, łączną kwotę brutto dywidend oraz łączną kwotę brutto innych dochodów osiągniętych w związku z aktywami posiadanymi na rachunku, które zostały wpłacone na rachunek lub uznane na rachunku w roku kalendarzowym,
  • łączną kwotę brutto przychodów ze sprzedaży lub umorzenia aktywów finansowych wpłaconych lub uznanych na poczet rachunku w roku kalendarzowym, w odniesieniu do których raportująca instytucja finansowa działała jako powiernik, broker, pełnomocnik lub inny przedstawiciel działający na rzecz posiadacza rachunku;
 6. w przypadku rachunku depozytowego - łączną kwotę brutto odsetek wpłaconych lub uznanych na rachunku w roku kalendarzowym;
 7. w przypadku rachunku finansowego innego niż wskazany w pkt 5 i 6, w odniesieniu do którego raportująca instytucja finansowa działa jako zobowiązany lub dłużnik – łączną kwotę brutto wpłaconą lub uznaną na rzecz posiadacza rachunku w roku kalendarzowym, w tym łączną kwotę umorzeń dokonanych na rzecz posiadacza rachunku.

BDM informuje, że Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw (dalej Ustawa Zmieniająca) nakłada na instytucje finansowe szereg nowych zadań, które polegają m.in. na obowiązku:

 1. pozyskiwania od klientów (od dnia 1 września 2019 r.) Oświadczeń CRS / FATCA uwzględniających klauzulę odpowiedzialności karnej za składanie fałszywego oświadczenia, wprowadzanego na mocy art. 1 pkt 9) oraz art. 4 pkt 2) Ustawy Zmieniającej.
 2. ustalenia bazy klientów którzy zawarli pierwszy raz relację z instytucją finansową/ otworzyli pierwszy rachunek w okresie przejściowym, tzn. w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 30 kwietnia 2017 r.
 3. wystąpienia w okresie 01.09.2019 - 16.09.2019 r do klientów, o których mowa w pkt. 2, z „inicjalnym” żądaniem złożenia Oświadczeń CRS dotyczących rezydencji podatkowej, w formie pisemnej, maila i monitora powiadomień.
 4. kontynuacji rzeczywistych działań zmierzających do nawiązania kontaktu z klientem w przypadku, gdy pomimo wysłania inicjalnego żądania klient nie złoży Oświadczenia CRS. W Ustawie Zmieniającej wymieniono następujące kanały kontaktu „wtórnego”:
  • forma pisemna;
  • telefonicznie;
  • osobiście;
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej. (art. 6 ust. 2 Ustawy Zmieniającej).
 5. ponownego ustalenia w terminie do 31.12.2019 r. rezydencji do celów podatkowych Klientów istniejących z uwzględnieniem przesłanki rezydencji podatkowej (art. 7 Ustawy Zmieniającej).
 6. przekazania Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 marca 2020 r informacji o rachunkach raportowanych z okresu przejściowego (do KAS należy również raportować rachunki niezidentyfikowane, za które uznawane są rachunki z okresu przejściowego, których posiadacze nie odpowiedzieli na żądanie BDM dotyczące złożenia oświadczeń CRS).

Oświadczenie CRS oraz Oświadczenia FATCA składane przez Klientów BDM począwszy od 1 września 2019 r. zawierają klauzulę o następującej treści: Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”.

FATCA

Definicja podatnika USA

powinna być interpretowana zgodnie z przepisami Kodeksu Podatkowego USA (z ang. Internal Revenue Code) wedle którego podatnikiem USA jest osoba fizyczna spełniająca co najmniej jeden z wymienionych warunków:

 1. posiada obywatelstwo USA (również w przypadku jednoczesnego posiadania innego obywatelstwa),
 2. dokonała wyboru amerykańskiej rezydencji dla celów podatkowych po spełnieniu warunków przewidzianych w przepisach USA,
 3. posiada obywatelstwo USA (również w przypadku jednoczesnego posiadania innego obywatelstwa),
 4. przebywała w USA przez co najmniej 31 dni w ciągu roku podatkowego i jednocześnie łączna liczba dni, w których osoba ta przebywała w USA w ciągu bieżącego roku i 2 poprzednich lat kalendarzowych wynosi co najmniej 183 dni (ustalając łączną liczbę dni pobytu stosuje się mnożnik 1 dla liczby dni pobytu w roku bieżącym, 1/3 dla dni pobytu w roku poprzednim i 1/6 dla dni pobytu dwa lata wstecz co oznacza, że:
  • 1 dzień pobytu w roku bieżącym = 1 dzień do łącznej liczby dni pobytu
  • 3 dni pobytu w roku poprzednim = 1 dzień do łącznej liczby dni pobytu
  • 6 dni pobytu dwa lata wstecz = 1 dzień do łącznej liczby dni pobytu

Przydatne dokumenty

PEP

Politically Exposed Person (PEP) rozumie się przez to następujące osoby fizyczne:

 1. osoby zajmujące eksponowane stanowiska polityczne
  rozumie się przez to, z wyłączeniem grup stanowisk średniego i niższego szczebla, osoby zajmujące znaczące stanowiska publiczne lub pełniące znaczące funkcje pub-liczne, w tym:
  • szefów państw, szefów rządów, ministrów, wiceministrów oraz sekretarzy stanu,
  • członków parlamentu lub podobnych organów ustawodawczych,
  • członków organów zarządzających partii politycznych,
  • członków sądów najwyższych, trybunałów konstytucyjnych oraz innych organów sądowych wysokiego szczebla, których decyzje nie podlegają zaskarżeniu, z wyjątkiem trybów nadzwyczajnych,
  • członków trybunałów obrachunkowych lub zarządów banków centralnych,
  • ambasadorów, chargés d’affaires oraz wyższych oficerów sił zbrojnych,
  • członków organów administracyjnych, zarządczych lub nadzorczych przedsiębiorstw państwowych, spółek z udziałem Skarbu Państwa, w których ponad połowa akcji albo udziałów należy do Skarbu Państwa lub innych państwowych osób prawnych,
  • dyrektorów, zastępców dyrektorów oraz członków organów organizacji międzynarodowych lub osoby pełniące równoważne funkcje w tych organizacjach,
  • dyrektorów generalnych w urzędach naczelnych i centralnych organów państwowych oraz dyrektorów generalnych urzędów wojewódzkich,
  • inne osoby zajmujące stanowiska publiczne lub pełniące funkcje publiczne w organach państwa lub centralnych organach administracji rządowej;
 2. członkowie rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne
  rozumie się przez to:
  • małżonka lub osobę pozostającą we wspólnym pożyciu z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne,
  • dziecko osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne i jego małżonka lub osoby pozostającej we wspólnym pożyciu,
  • rodziców osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne;
 3. osoby znane jako bliscy współpracownicy osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne
  rozumie się przez to:
  • osoby fizyczne będące beneficjentami rzeczywistymi osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub trustów wspólnie z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne lub utrzymujące z taką osobą inne bliskie stosunki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą,
  • osoby fizyczne będące jedynym beneficjentem rzeczywistym osób prawnych, jednostek organizacyjnych nie-posiadających osobowości prawnej lub trustu, o których wiadomo, że zostały utworzone w celu uzyskania faktycznej korzyści przez osobę zajmującą eksponowane stanowisko polityczne;

Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Wykazu krajowych stanowisk i funkcji publicznych będących eksponowanymi stanowiskami politycznymi

LEI

Kod Legal Entity Identifier (LEI) to 20 znakowy, alfa-numeryczny identyfikator podmiotu zgodny z normą ISO17442, nadawany przez agencje kodujące akredytowane przez Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF), unikalnie identyfikujący podmioty w skali globalnej.

Kod LEI można uzyskać w tzw. lokalnej jednostce kodującej Local Operating Units (LOU). W Polsce jest to Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. (KDPW).

Zgodnie z art. 13 ust. 2 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 2017/590 z dnia 28 lipca 2016 roku, od dnia 3 stycznia 2018 r. obowiązek posiadania Kodu LEI dotyczyć będzie:

- osób prawnych,
- podmiotów nieposiadających osobowości prawnej,
- osób fizycznych zawierających transakcje na instrumentach finansowych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej

Począwszy od tego dnia do czasu dokonania zgłoszenia brak kodu LEI będzie skutkował utratą możliwości składania zleceń.

Wniosek o nadanie kodu LEI przez aplikację oraz szczegóły dotyczące nadawania kodów LEI przez KDPW dostępne są na stronie www.lei.kdpw.pl

W przypadku osób prawnych oraz podmiotów nieposiadających osobowości prawnej zgłoszenie powinno być dokonane przez osobę upoważnioną lub umocowaną zgodnie z zasadami reprezentacji.
Zwracamy uwagę, że w przypadku spółek cywilnych wykorzystywany jest Kod LEI jednego ze wspólników.

Kod LEI jest nadawany nie później niż w terminie 10 dni roboczych od dnia złożenia wniosku przez użytkownika.

Koszt uzyskania i utrzymania Kodu LEI pobierany przez KDPW:

 • nadanie kodu identyfikującego: opłata jednorazowa w wysokości 420 złotych netto oraz opłata na rzecz Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) w wysokości 69 złotych netto;
 • odnowienie kodu identyfikującego: opłata roczna w wysokości 280 złotych netto, wnoszona z góry przed odnowieniem kodu identyfikującego oraz opłata roczna na rzecz GLEIF w wysokości 69 złotych netto

Wysokość, strukturę oraz sposób obliczania stawek opłat określa szczegółowo § 29 Regulaminu KDPW

Zgłoszenia Kodu LEI w DM BDM S.A. można dokonać w jeden z poniższych sposobów:

 • złożenie oświadczenia w dowolnym POK Domu Maklerskiego BDM S.A.
 • odesłanie Oświadczenia o posiadaniu kodu LEI na adres: Dom Maklerski BDM S.A., ul. Stojałowskiego 27,
  43-300 Bielsko-Biała
 • odesłanie skanu Oświadczenia o posiadaniu kodu LEI na adres: kontakt@bdm.pl
 • wypełnienie wniosku w aplikacji BDM onLine - dotyczy wyłącznie osób fizycznych zawierających transakcje w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.
Zasady
Skargi
Dokumenty archiwalne
Najlepsze systemy wykonywania zleceń
SFDR - oświadczenie BDM